• Έχετε κάποια ερώτηση;
 • Phone: +30 26510 48041
 • Email: info@step-epirus.gr
Stay Connected:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ανώνυµη εταιρεία, Αριθµός 26.745

Η εταιρεία ιδρύθηκε στα Ιωάννινα στις 29 Ιουλίου 2003 µε την επωνυµία : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΣΚΟΠΟΣ: H διαχείριση και ανάπτυξη του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ στην περιοχή της Ηπείρου.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρεία δύναται να:

 1. ∆ιαµορφώνει συνθήκες ούτως ώστε οι ενδιαφερόµενες εταιρείες να απολαµβάνουν των ευκολιών υπηρεσιών του ΕΤΕΠΗ στις οποίες περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, παραχώρηση οικιστικών εκτάσεων και δηµιουργία και λειτουργία οικιστικών εκτάσεων.
 2. Να ενισχύει τη ζήτηση προϊόντων έρευνας και να προωθεί τεχνολογικές δραστηριότητες.
 3. Να δραστηριοποιείται στην προσέλκυση ελληνικών και ξένων εταιρειών προκειµένου αυτές να εγκατασταθούν στο ΕΤΕΠΗ και να παρέχει υπηρεσίες για την προώθηση δραστηριοτήτων τεχνολογικής επιµόρφωσης και να συµβάλει στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής.
 4. Να προωθήσει την ανάπτυξη και µεταφορά υψηλής τεχνολογίας στην ελληνική βιοµηχανία όπως και στο σχεδιασµό νέων προϊόντων τεχνολογικής αιχµής και την ανάπτυξη υπηρεσιών µε διεθνείς ανταγωνιστικούς όρους.
 5. Να ενισχύσει τη δηµιουργία καινοτόµων εταιρειών που ασχολούνται µε την παραγωγή νέων προϊόντων έρευνας και προηγµένης τεχνολογίας.
 6. Να παρέχει υπηρεσίες για τη µόρφωση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τις βιοµηχανίες.
 7. Να συµβάλει στην ενίσχυση των δεσµών ερευνητικών κέντρων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε βιοµηχανίες και άλλους οργανισµούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 8. Να αναλαµβάνει την εκπόνηση ή τον έλεγχο µελετών σκοπιµότητας, τεχνοοικονοµικών µελετών, µελετών έρευνας αγοράς, καθώς και µελετών χρηµατοδότησης και υπαγωγής επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κίνητρα και λοιπές χρηµατοδοτήσεις µέσω επιχειρησιακών προγραµµάτων.
 9. Να αναλαµβάνει τη διερεύνηση και αντιµετώπιση τεχνολογικών, οργανωτικών και εµπορικών προβληµάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις.
 10. Να επιδιώκει τη δηµιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών και νοµικών προσώπων στο ΕΤΕΠΗ, και τη στήριξη αυτών στη δυνατότητα πρόσβασης σε ικανοποιητική ερευνητική υποδοµή και εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, σε δίκτυα, τράπεζες πληροφοριών κα.
 11. Να προωθεί τη δυνατότητα παροχής σήµατος ΕΤΕΠΗ για τα εγκαταστηµένα και συνδεδεµένα µέλη και την υποστήριξη αυτών στην παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, υπηρεσιών οικονοµικών διαπραγµατεύσεων και γενικά υπηρεσιών προώθησης των συµφερόντων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στο ΕΤΕΠΗ.
 12. Να προωθεί συνεργασίες µε ερευνητικά κέντρα και συναφή ιδρύµατα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ΑΕΙ & ΤΕΙ, νοσοκοµεία, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, συνεργασίες µε το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα καθώς και τη Γ.Γ.Ε.Τ., την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διεθνείς οργανισµός και άλλα Τεχνολογικά Πάρκα και συνεργατικούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 13. Να επιδιώκει τη δηµιουργία ευµενούς χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των φορέων έρευνας και τεχνολογίας µε τη δηµιουργία πλαισίων συνεργασίας και χρηµατοδότησης από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς ή άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου, χωρίς να αποκλείεται και η θέσπιση θυγατρικών εταιριών µε σκοπό την προώθηση των επιδιώξεων της εταιρείας.
 14. Να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων υπολογιστών και να λειτουργεί ινστιτούτα τα οποία µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες.

Click to listen highlighted text!